SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W TCZEWIE

(szkoła w systemie dziennym, dla osób, które ukończyły 14 rok życia, nabór ciągły)

SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZEWIE OFERUJE:

– przysposobienie do pracy w zawodzie ogrodnik
– przysposobienie do pracy w zawodzie kucharz

– istnieje możliwość zorganizowania przysposobienia do pracy na własną rękę w wybranym miejscu.

Naszym priorytetem jest jak najwyższy poziom pracy szkoły tj. doskonalenie pracy placówki i budowanie satysfakcji na linii szkoła – uczeń – rodzic.  Dzięki temu nasi uczniowie, absolwenci powiedzą: Tutaj jest prawdziwa szkoła. Jesteśmy tylko po to, by uczyć.  Oferujemy wiedzę i dajemy przyszłość.

Zadania naszej szkoły:

  • przyswoić uczniom określony zasób wiadomości,
  • umożliwić zdobycie umiejętności i nauczyć  wykorzystania posiadanych wiadomości,
  •  kształtować postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w życiu we współczesnym świecie.

Kadra pedagogiczna nieustannie doskonali warsztat i metod pracy. Nauczyciele, traktując każdego ucznia podmiotowo, zmienili podejście do uczenia, z nastawionego na proces kształcenia, na rzecz podejścia zorientowanego na efekty uczenia. Celem nadrzędnym stało się dla nich:

  • kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności uczniów, dążenie do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu,
  • organizacja środowiska wychowawczego, które motywuje i wspiera ucznia wzmacniając  poczucie jego wartości,
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych we współczesnym świecie, takich jak współdziałanie w grupie, umiejętność autoprezentacji, komunikacji społecznej.

Ciężka praca, nastawienie na ucznia oraz empatia i profesjonalizm spowodowały, że Nasza Szkoła  wyróżnia się poziomem pracy dydaktyczno – wychowawczej i wspaniałą atmosferą.